Mở nhiều phiên Remote Desktop trên Windows 7

Mở nhiều phiên Remote Desktop trên Windows 7 Mặc định, bạn chỉ có thể kết nối 1 phiên làm việc tới Windows 7, để mở nhiều phiên Remote Desktop hơn, bạn làm như sau: Download file Mở nhiều phiên Remote … Continue reading Mở nhiều phiên Remote Desktop trên Windows 7