cai net framework 4

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: June 17, 2015

Lỗi hresult 0x8000222 khi cài Dotnet




Lỗi hresult 0x8000222 khi cài Dotnet

Khi cài Dotnet gặp thông báo lỗi hresult 0x8000222 như hình ảnh sau

hresult 0x8000222

Hướng dẫn Cách fix lỗi hresult 0x8000222

* Cách 1:
– Mở cmd
– Trong cmd, gõ net stop WuAuServ
– Mở C:\Windows (Với C là ổ cài Windows) hoặc mở Run và gõ %windir%
– Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
– Quay lại cmd, gõ net start WuAuServ
– Cài lại Dotnet (4.0, 4.5…)
Xem Video hướng dẫn

* Cách 2:
– Download file wic_x86_enu.exe tại http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=32
– Chạy file này lên, sau đó cài lại Dotnet


Content Protection by DMCA.com