quan tri web

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: May 7, 2016

Cài đặt WHM cPanel trên CentOS 6.7

Cai dat WHM cPanel tren CentOS 6.7

1. Cài đặt WHM cPanel trên CentOS 6.7

# yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib*
# yum install libexi* libjpe* libpng* gifl* freetype curl curl-* xmlrpc
# yum upgrade kernel*
# yum update
# cd /home
# wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest
# sh latest

Quá trình cài đặt có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ, với các VPS có cấu hình thấp, việc cài đặt có thể kéo dài tới 10 giờ.

Chạy lệnh sau để cập nhật bản quyền cho Cpanel

# /usr/local/cpanel/cpkeyclt

2. Cấu hình WHM cPanel

Truy cập: http://dia_chi_IP:2087
Lần đầu truy cập bạn cần thiết lập một số thông tin trước khi sử dụng.
Giao diện sau khi hoàn tất.

Cai dat WHM cPanel tren CentOS 6.7

Content Protection by DMCA.com